نویسنده = وحیده علیپور استخری
تعداد مقالات: 1
1. برازش مدل الگوی رشد طبق آفتابگردان ارقام لاکومکا و پروگرس در شرایط دیم

دوره 5، شماره 10، زمستان 1393، صفحه 65-76

عاطفه صبوری؛ وحیده علیپور استخری