ارزیابی خصوصیات زراعی و عملکرد هیبریدهای جدید آفتابگردان (.Helianthus annuus L) در شرایط تنش کم آبی

نویسندگان

دانشگاه شاهد

چکیده

به منظور ارزیابی خصوصیات زراعی و عملکرد هیبریدهای جدید آفتابگردان در شرایط تنش کم آبی در سال 1385، سه آزمایش جداگانه روی 9 هیبرید آفتابگردان در سه رژیم آبیاری (آبیاری پس از 60، 120 و 180 میلی متر تبخیر از تشتک تبخیر کلاس A) و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار در مزرعه پژوهشی موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج اجرا گردید. نتایج آزمایش اثرات معنی دار تنش کم آبی را بر روی صفاتی نظیر تعداد برگ، ارتفاع نهایی گیاه، قطر ساقه، قطر طبق، قطر پوکی طبق، وزن طبق، وزن ساقه، وزن هزار دانه، عملکرد دانه، درصد روغن در سطح یک درصد نشان داد. همچنین مراحل فنولوژیکی گیاه در سطح یک درصد تحت تأثیر تنش کم آبی قرار گرفت. هیبریدهای مورد بررسی در همه صفات بجز وزن طبق با هم تفاوت معنی دار داشتند. بیشترین عملکرد دانه از تیمار آبیاری شاهد به میزان 2778 کیلوگرم در هکتار به دست آمد و در شرایط تنش متوسط و شدید کم آبی بترتیب 62 و 81 درصد کاهش یافت. بیشترین عملکرد دانه از هیبریدهای A75×R196 و A46×R73 به ترتیب با 1687 و 1630 کیلوگرم در هکتار به دست آمد. مقایسه سطوح اثر متقابل تنش و هیبرید نشان داد که در کلیه صفات مورد بررسی، ‌تنش کم آبی تاثیر منفی بر گیاه داشت، عکس العمل هیبریدها نسبت به تنش متفاوت بود، به طوری که بیشترین عملکرد دانه در سطوح آبیاری شاهد از هیبرید A112×R82 به میزان 3482 کیلوگرم در هکتار به دست آمد، هیبرید A148×R65 در سطح تنش متوسط و هیبرید A75×R196 در سطح تنش شدید کم آبی به ترتیب با 1394 و 643 کیلوگرم در هکتار بیشترین عملکرد را به دست آوردند.

کلیدواژه‌ها