بررسی اثر کود نیتروژن و تراکم کاشت بر کیفیت علوفه و جمعیت علف های هرز ذرت (.Zea mays L) در نظام کشت جنگل زراعی

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

جنگل زراعی یکی از جنبه های کشاورزی پایدار است که در آن گیاهان چوبی چندساله با گیاهان علفی و یا دام در یک نظم مکانی، زمانی و یا هر دو رشد می کنند. در همین رابطه، آزمایشی به منظور بررسی اثر کود نیتروژن و تراکم کاشت ذرت در زیر اشکوب درختان پرتقال بر روی ویژگی های کیفی علوفه و جمعیت علف های هرز انجام شد. آزمایش با 4 تیمار کودی (0، 100، 200 و300 کیلوگرم نیتروژن در هکتار) و 4 تراکم کاشت (110،80، 140و 170 هزار بوته در هکتار) به صورت کرت های خردشده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار در شهرستان بابل (منطقه بابل کنار) انجام گرفت. با افزایش کود نیتروژن درصد پروتیئن خام افزایش یافت و بیشترین درصد پروتئین در سطح کودی 300 کیلوگرم نیتروژن در هکتار و تراکم کاشت 110 هزار بوته در هکتار به دست آمد. عملکرد پروتئین در هکتار نسبت به شاهد نیز افزایش یافت. بیشترین درصد ماده خشک قابل هضم در 200 کیلوگرم نیتروژن در هکتار و تراکم 110 هزار بوته در هکتار مشاهده گردید. همچنین با افزایش کود نیتروژن و تراکم کشت، وزن خشک علف هرز کاهش یافت به طوری که کمترین مقدار علف هرز در تیمار 300 کیلوگرم نیتروژن در هکتار و تراکم 170 هزار بوته در هکتار مشاهده شد. بیشترین قطر میوه پرتقال (90/4 سانتیمتر) بترتیب در 100 و 300 کیلوگرم نیتروژن در هکتار و تراکم 170000 و 80000 بوته در هکتار مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها