تاثیر سطوح مختلف نیتروژن و فسفر برعملکرد بابونه آلمانی (Matricaria recutita) در شرایط اقلیمی نیمه خشک

نویسندگان

چکیده

بابونه آلمانی (.Matricaria recutita L) گیاهی علفی ویکساله از تیره کاسنی است. به منظور بررسی تاثیر کود اوره در سه سطح ( 0، 40، 80 کیلو گرم نیتروژن خالص در هکتار) و سوپر فسفات تریپل در سه سطح (0، 30، 60 کیلوگرم فسفر خالص در هکتار ) بر میزان عملکرد و تولید اسانس گیاه دارویی بابونه آلمانی آزمایشی در قالب فاکتوریل بر پایه بلوک کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه شاهد اجرا گردید. نتایج حاصله حاکی از آن بود که بین تیمارهای کود نیتروژنه از نظر عملکرد (تعداد گل و وزن خشک گل در بوته) اختلاف معنی داری در سطح P < 0.01 وجود داشت و 80 کیلو گرم نیتروژن N2 با تعداد 2/742 گل و 63/20 گرم گل در هر بوته بیشترین عملکرد رادر مقایسه با تیمار شاهد با 06/507 گل و 06/10 گرم گل در هر بوته که کمترین میزان را داشته است. بین تیمارهای کود فسفات از نظر عملکرد اختلاف معنی داری در سطح P < 0.01 وجود داشته و بیشترین عملکرد مربوط به 60 کیلو گرم فسفات در هکتار P2 با تولید تعداد 26/816 گل و 17/30 گرم گل در هر بوته بوده است. نتایج حاصله حاکی از آن بود که مناسبترین سطوح کودی برای تولید حداکثر عملکرد واسانس، مصرف 80 کیلو گرم نیتروژن و60 کیلو گرم فسفر در هکتار می باشد.

کلیدواژه‌ها