بررسی تأثیر شکل های مختلف نیتروژن و pH محیط ریشه بر رشد گراس Brachiaria brizantha در کشت هایدروپونیک

نویسندگان

دانشگاه ولی عصر رفسنجان

چکیده

این آزمایش جهت ارزیابی پاسخ گیاهان گراس Brachiaria brizantha cv. GM5 به فرم نیتروژن کاربردی و pH های مختلف محیط ریشه انجام گرفت. در این مطالعه که در کشت هایدروپونیک و تحت شرایط کنترل شده در اطاقک رشد انجام شد، نهال های گیاه بعد از جوانه زنی تحت تیمار فرم های مختلف نیتروژن (نیترات، آمونیوم، و یا نیترات آمونیوم) بعلاوه pH های مختلف محیط ریشه در محلول غذایی قرار گرفتند. از محلول 5 میلی مول مورفولینواتان سولفونیک اسید، هیدروکسید کلسیم و همچنین کربنات کلسیم برای تنظیم pHهای مختلف استفاده گردید. محلول غذایی دارای آمونیوم و یا نیترات آمونیوم در pHهای 4، 6 و 8، و محلول غذایی دارای نیترات در pH برابر 6 تثبیت گردید. در آزمایشی دیگر نهال های این گراس در محلول های غذایی دارای فرمهای مختلف نیتروژن ولی بدون کنترل pH محیط ریشه رشد نمودند. نتایج نشان داد که به ترتیب گیاهان تحت تیمار آمونیوم و نیترات آمونیوم در pH برابر 4 و سپس در pH برابر 6 رشد و نمو بهتری از گیاهان روئیده در pH برابر 8 (بافری شده با کربنات کلسیم) داشتند. وجود کربنات کلسیم (بیکربنات) در محلول غذایی رشد و نمو گیاهان مخصوصاً رشد ریشه را به طور معنی داری در سطح 5% آزمون دانکن کاهش داد. به نظر می رسد تأثیر منفی این یون در pH بالا بسیار بیشتر از pH پایین باشد. غلظت بالای کربنات ها همراه با آمونیوم در محیط ریشه نیز شدیدا برای گیاهان سمی بود. جدا از تأثیر pH محیط ریشه، گیاهان تحت شرایط کشت هایدروپونیک قادر به رشد و نمو با فرمهای کاربردی نیتروژن بودند و از این حیث تفاوت معنی داری را از نظر تولید زیست توده ریشه و شاخساره نشان ندادند. لذا وجود کربنات و نه pH به عنوان عامل محدودکننده رشد و نمو این گیاهان مطرح می باشد.

کلیدواژه‌ها