بررسی تاثیر دور آبیاری بر عملکرد دو گونه Agropyron

نویسندگان

چکیده

به منظور بررسی تاثیر دور آبیاری بر مقدار عملکرد دو گونه آگروپیرون در شرایط آب و هوایی دامغان آزمایشی بصورت اسپلیت پلات در قالب بلوک های کامل تصادفی با 4 تکرار در مراتع آهوانو در شهرستان دامغان انجام شد. فاکتور اصلی دورآبیاری در 4 سطح: بدون آبیاری، دورهای 20، 40 و 60 روزه و فاکتور فرعی دو گونهA. desertorum وA. elongatum انتخاب شدند.در طول دوره آزمایش عملکرد گیاهان مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج تجزیه واریانس و مقایسه میانگین ها تاثیر معنی دار 4 دور آبیاری بر گیاهان را نشان داد و بین گونه ها از نظر عملکرد تفاوت قابل ملاحظه ای مشاهده شد. بیشترین عملکرد علوفه در دور آبیاری 20 روزه به مقدار5/141 کیلوگرم ماده خشک علوفه در هکتار از آن گونه A. desertorum بود که عملکرد همین گیاه در شرائط بدون آبیاری 8/22 درصد نسبت به دور آبیاری20 روزه کاهش داشت. کمترین مقدار تولید در تیمار بدون آبیاری به مقدار 4/96 کیلوگرم ماده خشک در هکتار مربوط به گونه A. elongatum بود که در دور آبیاری 20 روزه عملکرد آن 8/34 درصد افزایش یافت.

کلیدواژه‌ها