معرفی بخشی از فون سخت‌بالپوشان (Coleoptera) مزارع برنج شمال ایران

نویسندگان

چکیده

سخت‌بالپوشان (Coleoptera) بزرگترین راسته‌ی حشرات می‌باشند که در تمام اکوسیستم‌های زراعی و غیر زراعی وجود دارند. با توجه به وجود دو اکوسیستم آبی و خشکی به طور توأم در مزارع برنج، فون غنی از حشرات این راسته در مناطق مختلف دنیا فعال هستند. با توجه به اهمیت این گروه از حشرات در زنجیره‌های غذایی نظام اکوسیستم، فون تعدادی از خانواده‌های سخت‌بالپوشان در مزارع برنج مناطق شمالی کشور (شامل استان‌های مازندران، گیلان، گلستان)‌ طی سال‌های 1380 الی 1385 مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج این پژوهش، در مجموع شصت و نه گونه سخت‌بالپوشان از نه خانواده شامل Alleculidae (سه گونه از یک جنس)، Bruchidae (سه گونه از سه جنس)، Cleridae (سه گونه از یک جنس)، Curculionidae (پانزده گونه از هشت جنس)، Histeridae (شش گونه از پنج جنس)، Nitidulidae (چهار گونه از چهار جنس)، Silphidae (شش گونه از پنج جنس)، Staphylinidae (هفده گونه از یازده جنس) و Tenebrionidae (دوازده گونه از یازده جنس) از مزارع برنج و مناطق اطراف جمع‌آوری و شناسایی گردیدند.

کلیدواژه‌ها