بررسی تأثیر تراکم گیاهی و رقم بر عملکرد کمی ذرت (Zea may L.) در شرایط آب و هوائی خرم‌آباد

نویسندگان

1 دانشگاه لرستان، خرم‌آباد

2 دانشگاه آزاد اسلامی، خرم‌آباد

چکیده

 
به منظور بررسی تاثیر تراکم گیاهی و رقم بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه‌ی ذرت در کشت تابستانه (کشت دوم) تحت شرایط اقلیمی‌خرم‌آباد، تحقیقی در سال زراعی1383 در مزرعه مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان واقع در ایستگاه سراب چنگایی خرم‌آباد به صورت آزمایش فاکتوریل با دو عامل تراکم گیاهی در چهار سطح و رقم در سه سطح بر پایه طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا گردید. ارقام عبارتند از سینگل کراس 301، سینگل کراس 647، سینگل کراس 704 و تراکم گیاهی شامل 5/6، 5/7، 5/8 و 5/9 بوته در مترمربع بودند. در این تحقیق صفاتی نظیر عملکرد دانه، وزن هزار دانه، وزن چوب بلال، ماده خشک کل، تعداد ردیف در بلال، تعداد دانه در ریف و شاخص برداشت اندازه‌گیری شدند.در بررسی نتایج مقایسه میانگین اثرات متقابل رقم و تراکم نشان داد که بالاترین عملکرد دانه (7700 کیلوگرم در هکتار) مربوط به رقم 704 با تراکم 5/8 بوته در مترمربع و کمترین آن (3933 کیلوگرم در هکتار) مربوط به رقم 301 با تراکم 5/9 بوته در مترمربع بدست آمد. بیشترین وزن هزار دانه برابر 2/322 گرم مربوط به رقم 647 با تراکم 85000 بوته در هکتار، بیشترین تعداد ردیف در بلال برابر 86/16 به رقم 301 با تراکم گیاهی 65000 بوته در هکتار، بیشترین تعداد دانه در ردیف برابر 03/28 به رقم 704 با تراکم گیاهی 65000 بوته در هکتار و همچنین بیشترین تعداد دانه در بلال برابر 7/411 عدد دانه در بلال به رقم 704 با تراکم 5/6 بوته در مترمربع مربوط بود

کلیدواژه‌ها