تأثیر مدت و روش‌های پرایمینگ بر جوانه‌زنی زیره سبز (Cuminum cyminum L .)

نویسندگان

1 دانشکده کشاورزی، دانشگاه شاهد

2 دانشکده کشاورزی و مرکز تحقیقات گیاهان دارویی، دانشگاه شاهد

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی اثر مدت زمان و روش پرایمینگ بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه زیره سبز (Cuminum cyminum L.) بود. آزمایش در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با 3 تکرار اجرا شد و پیش تیمارها شامل شاهد، ]هیدروپرایمینگ در 24 و 48 ساعت[، ]اسموپرایمینگ (نیترات پتاسیم 2/0 درصد در 24 و 48 ساعت، نیترات پتاسیم 3/0 درصد در 24 و 48 ساعت)[، ]هورموپرایمینگ (اسید جیبرلیک 500 پی‌پی‌ام در 24 و 48 ساعت، اسید جیبرلیک 1000 پی‌پی‌ام در 24 و 48 ساعت)[ بودند. نتایج نشان داد بیشترین طول گیاهچه تحت تأثیر 24 ساعت پیش تیمار نیترات پتاسیم 3/0 درصد و اسید جیبرلیک با غلظت 500 پی‌پی‌ام مشاهده شد. همچنین نیترات پتاسیم 3/0 درصد و هیدروپرایمینگ به مدت 24 ساعت بیشترین طول ریشه‌چه را به همراه داشتند. بیشترین درصد جوانه‌زنی را هیدروپرایمینگ به مدت 24 ساعت و بیشترین وزن‌تر ساقه‌چه و گیاهچه تحت پیش تیمار نیترات پتاسیم 3/0 درصد به مدت 24 ساعت بود. بررسی شاخص بنیه نشان داد بین پیش تیمارهای 24 ساعت تفاوت معنی‌داری وجود ندارد ولی پیش تیمار اسید جیبرلیک با غلظت 500 پی‌پی‌ام بیشترین میزان را نشان داد. همچنین افزایش مدت پیش تیمار تأثیر منفی بر شاخص بنیه داشت که در پیش تیمار اسمزی به وضوح مشاهده شد. پیش تیمار به مدت 24 ساعت بهبود صفات اندازه گیری را در برداشت و همچنین بین پیش تیمارها، هیدروپرایمینگ به دلیل افزایش درصد جوانه‌زنی، شاخص بنیه، هزینه کمتر و سادگی کاربرد آن در مقایسه با هورموپرایمینگ و اسموپرایمینگ برای بهبود جوانه‌زنی و تولید گیاهچه قوی‌تر توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها