تأثیر کود بیولوژیک فسفر بارور 2 و سوپر فسفات تریپل بر عملکرد، کیفیت و جذب عناصر در یونجه یکساله گونه اسکوتالاتا (Medicago scutellata, cv. Robinson)

نویسندگان

1 گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شاهد

2 دانشکده کشاورزی، دانشگاه شاهد

3 دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

به‌ منظور بررسی تأثیر کود فسفره سوپر فسفات تریپل و کود بیولوژیک فسفر بارور 2 بر عملکرد، کیفیت و درصد عناصر پیکره گیاهی یونجه یکساله گونه اسکوتالاتا آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهد درسال 1385 انجام گرفت. تیمارها شامل4 سطح کود فسفره شامل صفر، 75، 150 و 225 کیلو گرم در هکتار کود سوپر فسفات تریپل و همچنین دو سطح، تلقیح (بر اساس 100 گرم در هکتار) و عدم تلقیح کود بیولوژیک فسفر بارور 2 بودند. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 3 تکرار به اجرا در آمد. پس از نمونه‌گیری درصد فسفر، پتاسیم، کلسیم، نیتروژن، سدیم، پروتئین، فیبر و عملکرد علوفه تعیین گردید. نتایج نشان داد که عملکرد علوفه، درصد پروتئین و جذب عناصری مانند فسفر، پتاسیم، کلسیم و نیتروژن، در حضور کود بیولوژیک در تلفیق با میزان مناسبی از کود فسفره بیشترین مقادیر را دارا بودند به طوری که تیمار تلقیح با کود بیولوژیک و میزان 75 کیلو گرم کود فسفره در مورد صفات مذکور بالاترین میزان و کمترین میزان این صفات متعلق به تیمار عدم تلقیح با کود بیولوژیک و کنترل کود فسفره بوده است.

کلیدواژه‌ها