تاثیر مقادیر مختلف کود سیلیکاته بر رشد و عملکرد برنج رقم طارم هاشمی

نویسندگان

چکیده

نیاز برنج به عنصر سیلیسیم بیش از سایر عناصر غذائی است ولی تاکنون ضرورت این عنصر شناخته نشده است. برای بررسی تاثیر سیلیسیم بر روی رشد و عملکرد برنج رقم طارم هاشمی ، آزمایشی به صورت گلدانی و مزرعه ای با سه تکرار در سال زراعی 88 و 89 در گلخانه و مزرعه معاونت موسسه تحقیقات برنج کشور(آمل) اجرا شد. سه سطح کودی نیتروژن با مقادیر(69، 92، 115 kgN/ha) همراه با سه سطح کود سیلیکاته( kg/ha0،250،500) به صورت فاکتوریل اجرا شد. صفات زراعی نظیر ارتفاع گیاه، تعداد پنجه، سطح برگ و وزن خشک برگ، ساقه و وزن خشک کل در مراحل حداکثر پنجه زنی و گلدهی اندازه گیری شد. درزمان رسیدن فیزیولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد تعیین شد. نتایج نشان داد که با افزایش مصرف سیلیس در گلدان ، غلظت سیلیس برگ افزایش یافته است. تاثیر سیلیس در آزمایش گلدانی بشتر از آزمایش مزرعه ای بود. با مصرف کود سیلیکاته، وزن خشک کل و عملکرد افزایش یافت که در سطح پنح درصد معنی دار بود. بهبود وزن خشک با افزایش سطح برگ، ارتفاع گیاه و تعداد پنجه در کپه همراه بود.افزایش عملکرد ناشی از بهبود تعداد دانه پر و وزن خشک خوشه بود. مصرف 250 تا 500 کیلو گرم در هکتار کود سیلیکاته باعث افزایش پنج درصدی عملکرد در آزمایش مزرعه ای و 24 درصدی در آزمایش گلدانی شد.

کلیدواژه‌ها