تاثیر سلنیوم و اسید سالیسیلیک بر خصوصیات زراعی ارقام گندم دیم

نویسندگان

چکیده

به منظور بررسی تاثیر سلنیوم و اسید سالیسیلیک بر خصوصیات زراعی ارقام گندم دیم آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در سال زراعی1390-1389 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی اراک اجرا شد. عوامل مورد آزمایش شامل اسید سالیسلیک در سه سطح: بدون مصرف اسید سالیسلیک، آغشته کردن بذر با محلول 5/0 میلی مولار اسید سالیسلیک، آغشته کردن بذر با محلول 5/0 میلی مولار اسید سالیسلیک توام با محلول پاشی با غلظت 1 میلی مولار اسید سالیسلیک، سلنیوم در دو سطح: بدون مصرف سلنیوم و با مصرف به میزان 18 گرم در هکتار سلنیوم از منبع سلنیت سدیم و سه رقم گندم دیم شامل آذر 2، سرداری و رصد بود. نتایج نشان داد که رقم آذر 2 از لحاظ عملکرد دانه نسبت به رقم سرداری و رصد به ترتیب 19 و 16 درصد عملکرد دانه بالاتری داشت. همچنین بیشترین طول خوشه و شاخص برداشت نیز از رقم آذر 2 حاصل شد. محلول پاشی سلنیوم عدد کلروفیل متر و عملکرد دانه را به ترتیب 8 و 5/7 درصد نسبت به شاهد(بدون مصرف سلنیوم) افزایش داد. مصرف اسید سالیسیلیک بصورت آغشته کردن با بذر توام با محلول پاشی سلنیوم، عدد کلروفیل متر و عملکرد دانه را نسبت به شاهد به ترتیب 13 و 9 درصد افزایش داد. بیشترین و کمترین عملکرد دانه با مصرف توام اسید سالیسیلیک (آغشته کردن با بذر توام با محلول پاشی) و محلول پاشی سلنیوم به ترتیب مربوط به رقم آذر 2 و سرداری بود. به طور کلی نتایج این تحقیق نشان داد که با آغشته کردن بذر با اسید سالیسیلیک توام با محلول پاشی سلنیوم در سه رقم در شرایط دیم عملکرد مطلوب حاصل می شود.

کلیدواژه‌ها