تاثیر پرایمینگ بذر در مزرعه و دور آبیاری بر شاخص های رشد دو رقم ذرت

نویسندگان

چکیده

به منظور بررسی تاثیر پرایمینگ بذر در مزرعه و دورآبیاری بر شاخص های رشد دو رقم ذرت، آزمایشی بصورت اسپلیت پلات فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینای همدان در بهار 1390 اجرا گردید. فاکتور‌های آزمایش شامل آبیاری، پرایم و رقم بودند که فاکتور آبیاری (دارای سه سطح 50، 100 و 150 میلی متر تبخیر از تشت تبخیر کلاسA) به عنوان عامل اصلی قرار گرفت. فاکتور پرایمینگ شامل پرایم با محلول 03/0 درصد سولفات روی به مدت 16 ساعت، پرایم با آب معمولی به مدت 18 ساعت و شاهد یا عدم پرایم و دو رقم ذرت سینگل کراس580‌ و 600 بصورت فاکتوریل بعنوان عامل فرعی در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که حداکثر سرعت رشد محصول، شاخص سطح برگ، ماده خشک کل و سرعت قتوسنتز خالص و سرعت رشد نسبی در هفتاد روز پس از کاشت در سطح احتمال 1 درصد تحت تاثیر اثرات اصلی قرار گرفتند. همچنین، اثر متقابل آبیاری و پرایم بر روی تمامی شاخص‌ها در سطح احتمال 5 درصد معنی دار شد. بیشترین میزان شاخص سطح برگ (70/4)، سرعت رشد محصول (23/50 گرم درمتر مربع در روز) و وزن خشک کل (1920 گرم در متر مربع) و سرعت جذب خالص (20/11 گرم در متر مربع در روز) و سرعت رشد نسبی(043/0 گرم بر گرم در روز) در تیمار 50 میلی متر تبخیر وکمترین میزان این صفات به ترتیب (84/2 و 85/27 گرم در متر مربع در روز و 1064 گرم در متر مربع و 60/9 گرم در متر مربع در روز و028/0 گرم بر گرم درروز ) در دور آبیاری 150 میلی متر تبخیر ار تشت تبخیر بدست آمد. پرایم کردن با محلول سولفات روی حداکثر‌های شاخص سطح برگ، سرعت رشد محصول و وزن خشک کل و همچنین سرعت جذب خالص و سرعت رشد نسبی را به ترتیب نسبت به تیمار پرایم نشده 18، 83/25، 20/19، 25/9 و 28/14 درصد افزایش داد. در بین ارقام نیز رقم سینگل کراس 600 نسبت به رقم سینگل کراس 580 دارای شاخص‌‌های رشد بالاتری بود. بطور کلی نتایج آزمایش بیانگر بهبود مقاومت و عملکرد بهترگیاه در شرایط کمبود آب با اعمال تیمار‌های پرایمینگ بذر رد مزرعه بوده است.

کلیدواژه‌ها