معرفی بخشی از سن‌های فعال در اکوسیستم‌های آبی با تأکید بر سن‌های آبزی و نیمه‌آبزی فعال در شالیزارها و رودخانه‌های اطراف

نویسندگان

چکیده

راسته‌ی سن‌ها (Insecta: Heteroptera) جزو یکی از مهمترین راسته‌های حشرات می‌باشد که دارای گونه‌های آفت و شکارگر متعدی می‌باشد که در اکوسیستم‌های کشاورزی دارای اهمیت قابل‌ملاحظه‌ای می‌باشند. فون سن‌های آبزی و نیمه‌آبزی در اکوسیستم‌های آبی مناطق مختلف کشور به خصوص رودخانه‌ها و نهرهای اطراف شالیزارها طی سال‌های 1383 الی 1388 مورد بررسی قرار گرفت. در مجموع 58 گونه از 14 خانواده شامل Aphelocheiridae ، Corixidae ، Gerridae،Hebridae ،Hydrometridae ،Leptopodidae ، Mesovelidae،Naucoridae ، Nepidae، Notonectidae،Ochteridae ،Pleidae ،Saldidae و Veliidae جمع‌آوری و شناسایی شدند. از میان گونه‌های جمع‌آوری شده، چهار گونه‌ی Sigara nigrolineata nigrolineata (Fieber)، Sigara scripta (Rambur)، Saldula orthochila (Fieber) و Saldula xanthochila (Fieber) برای کشور گزارش جدیدی محسوب می‌شوند.

کلیدواژه‌ها