مقایسه صفات کمی و کیفی گونه های مختلف ماشک علوفه ای در شرایط دیم و آبیاری تکمیلی

نویسنده

دانشگاه لرستان- دانشکده کشاورزی

چکیده

به منظور بررسی صفات کمی و کیفی گونه‌های مختلف ماشک علوفه‌ای در شرایط دیم و آبیاری تکمیلی، آزمایش در سال زراعی 88-87 در دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان به صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک‌های کامل تصادفی در 3 تکرار بر روی 3 گونه ماشک علوفه‌ای با 3 تراکم بذری صورت گرفت. بیشترین و کمترین عملکرد علوفه‌ی تر از شرایط آبیاری تکمیلی (14930و 5729 کیلوگرم در هکتار) به ترتیب از ماشک برگ‌پهن و کرکدار در تراکم 100 بوته در متر مربع حاصل گردید. بیشترین و کمترین عملکرد علوفه‌ی خشک از شرایط دیم (4027 و 1260 کیلوگرم در هکتار) به ترتیب از ماشک برگ‌پهن و کرکدار در تراکم 150 بوته حاصل شد. بیشترین درصد پروتئین (62/22%) از ماشک کرکدار در تراکم 200 بوته از شرایط دیم، هم‌چنین کمترین آن (53/17%) به ماشک معمولی در تراکم100 بوته از شرایط دیم تعلق داشت. بیشترین عملکرد پروتئین (9/817 کیلوگرم در هکتار) از ماشک برگ‌پهن در تراکم 150 بوته در شرایط آبیاری تکمیلی، هم‌چنین کمترین آن (1/267 کیلوگرم در هکتار) از ماشک کرکدار در تراکم 100 بوته از شرایط دیم مشاهده شد. بیشترین درصد NDF(73/34%) از ماشک معمولی در تراکم150 بوته در شرایط دیم، هم‌چنین کمترین آن (42/26%) از ماشک برگ‌پهن در تراکم 200 بوته از شرایط آبیاری تکمیلی بدست آمد. بیشترین عملکرد NDF (1172 کیلوگرم در هکتار) از ماشک برگ‌پهن در تراکم 150 بوته در شرایط دیم، هم‌چنین کمترین آن (2/361 کیلوگرم در هکتار) از ماشک کرکدار در تراکم 150 بوته در شرایط آبیاری تکمیلی مشاهده شد. نتایج نشان داد که تراکم و گونه سهم مهمی بر درصد پروتئین گونه‌های مختلف داشتند. با افزایش درصد پروتئین خام در شرایط دیم و آبیاری تکمیلی، میزان NDF کاهش یافت.

کلیدواژه‌ها