مطالعه اثر کنترل علف‌های هرز و تراکم بوته بر عملکرد و صفات ارقام سورگوم Sorghum bicolor (L.) Moench

نویسندگان

چکیده

به منظور بررسی اثرات وجین علف‌های هرز و تراکم بوته بر عملکرد دو رقم سورگوم، آزمایشی در سال 1390 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان به صورت فاکتوریل اسپلیت در زمان در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار به مرحله اجرا در آمد. تیمارهای آزمایش شامل وجین علف‌های هرز در 4 سطح (3 بار وجین در مراحل3 ، 5 و 7 هفته پس از سبز شدن و 2 بار وجین در مر احل3 و 5 هفته پس از سبز شدن ، عدم وجین تا آخر مرحله رشد و وجین علف‌های ‌هرز هر هفته در تمام دوره رشد سورگوم)، تراکم در سه سطح (20، 25 و30 بوته در متر مربع) و ارقام مورد نظر اسپیدفید و پگاه بود. صفات اندازه‌گیری شده به طور معنی‌د‌اری تحت تاثیر علف هرز قرار گرفتند. کمترین عملکرد علوفه سورگوم در تیمار شاهد (‌عدم کنترل علف هرز) مشاهده شد. افزایش تراکم کاشت باعث افزایش ارتفاع ساقه گردید، اما قطر ساقه را کاهش داد. بیشترین عملکرد علوفه تر و خشک و نسبت برگ به ساقه در تراکم 30 بوته در مترمربع به دست آمد. در بین ارقام، اسپیدفید توانست بالاترین عملکرد علوفه خشک را با میانگین 53/6 تن در هکتار به خود اختصاص دهد و نسبت به پگاه دارای برتری بود. افزایش تراکم گیاهی علاوه بر افزایش عملکرد و اجزاء عملکرد گیاه زراعی باعث کاهش وزن خشک علف‌های هرز و افزایش توان رقابتی گیاه زراعی شد.

کلیدواژه‌ها