تاثیر منابع و مقادیر مختلف کود سیلیس بر رشد، عملکرد و میزان آلودگی به کرم ساقه خوار در رقم طارم‌هاشمی و لاین 843 در گیاه برنج

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی شاهرود

2 مرکز تحقیقات برنج کشور

چکیده

سیلیس به عنوان یک عنصر ضروری برای گیاهان زراعی و یک منبع غذایی مهمی برای رشد برنج به شمار می‌رود که در صورت عدم جایگزینی کافی این عنصر، گیاه با کمبود سیلیس مواجه شده، باعث بروز اختلال تغذیه‌ای جدی در گیاه و عدم ثبات در پایداری مقاومت به آفات می‌گردد. در این راستا پژوهشی به منظور بررسی اثر سیلیس بر رشد، عملکرد و تحمل به کرم ساقه‌خوار در رقم طارم‌هاشمی و لاین‌843 گیاه برنج انجام شد. این آزمایش در مزرعه تحقیقاتی موسسه تحقیقات برنج کشور در آمل در سال 1390 به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک-های کامل تصادفی در 3 تکرار اجرا گردید. تیمارهای مورد آزمایش، شامل رقم، در دو نوع لاین‌-843‌ (V1) و رقم طارم‌هاشمی ‌(V2)، منابع سیلیس در دو نوع 73%‌SiO2 (S1) و بقایای معدن سیلیس سوادکوه‌22% (S2) و مقدار مصرف سیلیس شامل سه سطح صفر ‌(D1)، 250‌ (D2) و 500‌ (D3) کیلوگرم سیلیس خالص در هکتار بودند. نتایج این آزمایش نشان داد که لاین‌843 در تمامی صفات به جز وزن هزار‌دانه و تحمل به کرم ساقه‌خوار به طور معنی‌داری نسبت به طارم‌هاشمی برتری داشت ولی بین دو منبع کود سیلیس اختلاف معنی‌داری مشاهده نشد. نتایج مربوط به مقدار مصرف کود سیلیس نشان داد، تیمار 250 کیلوگرم در هکتار، بهترین تیمار مصرفی کود سیلیس در مزرعه بود. مصرف این کود باعث افزایش معنی‌دار سیلیس ساقه، سیلیس برگ، تعداد پنجه، سطح برگ پرچم، وزن خشک برگ، وزن هزار‌دانه و عملکرد دانه و همچنین سبب کاهش معنی‌دار زاویه برگ دوم با ساقه و درصد آلودگی به کرم ساقه‌خوار شد.

کلیدواژه‌ها