دوره و شماره: دوره 3، شماره 5، شهریور 1390 (5) 
اثر تراکم بوته بر ساختار مورفولوژیک روزنه و عملکرد علوفه‌ی خشک در سه گونه ماشک علوفه‌ای در شرایط دیم خرم‌آباد

صفحه 17-32

نورالله زیدی طولابی؛ علیرضا دارائی مفرد؛ سمیه دیرکوندی؛ هما موسوی‌راد؛ احمدرضا رومیانی کرمی


ارزیابی اقتصادی کشت مخلوط کدوی تخمه کاغذی با نخود و عدس در سطوح مختلف نیتروژن

صفحه 53-62

محمود خرمی‌وفا؛ نسرین افتخاری‌نسب؛ عادل نعمتی؛ کیومرث صیادیان؛ عبدالله نجفی


مطالعه مقاومت گیاهچه‌های لوبیاPhaseolus vulgaris ) (نسبت به کنه دولکه‌ای

صفحه 73-78

زهرا طهماسبی؛ عبدالهادی حسین‌زاده؛ محمدرضا بی‌همتا؛ علی‌رضا صبوری