دوره و شماره: دوره 3، شماره 6، اسفند 1390 (6) 
اثر تراکم بوته و تنش کم‌آبی بر خصوصیات رشدی، عملکرد و اجزای عملکرد سویا (Glycine max (L.) Merrill)

صفحه 27-39

علیرضا مقدم خمسه؛ جهانفر دانشیان؛ مجید امینی دهقی؛ حمید جباری؛ سید علی محمد مدرس ثانوی


ارزیابی اثر سن گیاهچه بر عملکرد و اجزای عملکرد چهار رقم برنج (Oryza sativa L.)

صفحه 51-63

کاظم فتحعلی‌نژاد؛ سید علیرضا ولدآبادی؛ جهانفر دانشیان؛ مجید نحوی؛ سعید بخشی‌پور؛ علی محدثی