دوره و شماره: دوره 5، شماره 9، تابستان 1393 (9) 
6. ارزیابی تحمل به تنش رطوبتی آخر فصل در 20 لاین امید بخش جو

صفحه 79-92

مهدی زاهدی نو؛ سعید موسوی؛ مهرداد چاییچی؛ حجت اله مظاهری لقب؛ محمد رضا عبد اللهی