دوفصلنامه دانش زراعت- درباره نشریه
در باره نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
مجله دانش زراعت هر دوفصل یکبار توسط دانشگاه شاهد منتشر می شود. این مجله کلیه مقالات دریافتی در زمینه های مختلف علوم زراعی از سراسر ایران را جهت درج در مجله مورد بررسی قرار می دهد. هدف از انتشار این مجله معرفی آخرین پژوهش های علمی بنیادی و کاربردی اساتید و پژوهشگران علوم زراعی به منظور بالا بردن سطح دانش کشاورزی و افزایش روحیه پژوهش و عرضه پژوهش های علمی در زمینه علوم زراعی است .
نشانی مطلب در وبگاه دوفصلنامه دانش زراعت:
http://jdas.shahed.ac.ir/find.php?item=1.40.11.fa
برگشت به اصل مطلب