دوفصلنامه دانش زراعت- هیات تحریریه
اعضاء هیات تحریریه دوماهنامه دانشور علوم زراعی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
اعضاء هیات تحریریه مجله دانشور علوم زراعی

ردیف
نام و نام خانوادگی
مرتبه علمی
رشته تخصصیدانشگاه
1
مجید امینی دهقی
دانشیارزراعت
شاهد

2

رضا توکل افشاریاستادفیزیولوژی بذر
تهران
3
طیبه رجبیان
استادیارفیزیولوژی
شاهد
4
اسکندر زنداستاد
علف های هرز
موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور
5
فرزاد شریف زاده
دانشیار
فیزیولوژی بذر
تهران
6
علیرضا طالعی
استاد
اصلاح نباتاتتهران
7
محمد حسین فتوکیان
دانشیار
اصلاح نباتات
شاهد
8
سیدعلی محمد مدرس ثانوی
استاد
زراعت
تربیت مدرس

نشانی مطلب در وبگاه دوفصلنامه دانش زراعت:
http://jdas.shahed.ac.ir/find.php?item=1.41.12.fa
برگشت به اصل مطلب