دوفصلنامه دانش زراعت- اهداف و زمینه‌ها
اهداف مجله دانش زراعت

حذف تصاویر و رنگ‌ها
              با عنایت به گسترش علوم کشاورزی و نیاز روز افزون به اطلاعات علمی و فنی جدید مرتبط با دانش زراعی و استفاده از آن در عرصه های تولید محصولات کشاورزی با کیفیت در کشور، و نیز گسترش شاخه های متعدد و گسترده علوم کشاورزی در مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی مختلف، استفاده کارآمد از نتایج تحقیقات صورت گرفته مورد نیاز می باشد . همچنین دسترسی به منابع علمی معتبر و قابل اتکا، سهل الوصول و بومی شده با اقلیم های موجود در کشور ، انتشار نشریات تخصصی مرتبط داخلی را ضروری می نماید . در همین راستا نیازهای رو به گسترش جامعه علمی و کاربران بخش کشاورزی نیز تامین شده و از انجام آزمایش و خطاهای مکرر، با صرف هزینه های سنگین و دوباره کاری جلوگیری می شود .
نشانی مطلب در وبگاه دوفصلنامه دانش زراعت:
http://jdas.shahed.ac.ir/find.php?item=1.42.17.fa
برگشت به اصل مطلب