دوفصلنامه دانش زراعت- تماس با ما
تماس

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 تهران ، ابتدای آزاد راه خلیج‌فارس ، روبه‌روی حرم مطهر حضرت امام‌خمینی (ره)، دانشگاه شاهد دانشکده علوم انسانی، صندوق پستی: 159-18151

تلفن: 51213195

نشانی پست الکترونیکی:daneshvaragri@shahed.ac.ir

نشانی مطلب در وبگاه دوفصلنامه دانش زراعت:
http://jdas.shahed.ac.ir/find.php?item=1.56.15.fa
برگشت به اصل مطلب