مقایسه و رتبه‌بندی استان‌های کشور با توجه به شاخص‌های زیر بخش باغبانی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور واحد دهاقان

2 دانشگاه پیام نور واحد دهاقان

چکیده

امروزه بخش کشاورزی 23 درصد اشتغال، 14 درصد از تولید ناخالص ملی، و 31 درصد از صادرات غیرنفتی و 94 درصد نیازهای غذایی کشور را در سال 1386 تامین کرده است بنابر این یکی از بخش‌های مهم اقتصادی است. از نظر میزان، تنوع و ارزش غذایی محصولات تولیدی، باغبانی یکی از زیر بخش‌های مهم بخش کشاورزی است . بنابراین شناخت متغیرها و دیگر عوامل تاثیر گذار بر این زیربخش از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و انجام تحقیقات علمی‌مرتبط با آن ضرورت دارد. در این تحقیق با مقایسه تطبیقی استان‌های کشور ازنظر متغیرها و شاخص‌های باغبانی، پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های کشور به تفکیک استان‌ها و همچنین رتبه استان‌ها در این زمینه مشخص گردیده است. درصد سهم زیر بخش باغبانی از کل تولیدات بخش کشاورزی(بر حسب تن) حدود 51 درصد می‌باشد. داده‌های مورد استفاده در این پژوهش، از منبع سرشماری عمومی‌کشاورزی سال 1382 استخراج گردیده و با استفاده از مدل آماری اسکالوگرام، استان‌های کشوراز نظر متغیرهای زیربخش باغبانی مقایسه و رتبه بندی شده‌اند. نتایج این تحقیق نشان داد که استان‌هایی چون، کرمانشاه، ایلام، لرستان، کهگیلویه و بویراحمد، خراسان شمالی، اردبیل، چهارمحال وبختیاری، کردستان در مرحله نخست و پس از آن استان‌های بوشهر، قم، هرمزگان و سیستان وبلوچستان علیرغم شرایط نسبتاً مساعد اقلیمی‌وآبی، متاسفانه‌از رتبه‌های مناسبی برخوردار نیستند و ضرورت دارد در برنامه ریزی توسعه کشاورزی(به ویژه باغبانی) مورد توجه ویژه قرار گیرند. در پایان تحقیق نیز راهکارهای توسعه استان‌ها با توجه به رتبه و پتانسیل‌های موجود ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها