بررسی مقاومت نسبی گیاهچه‌های برخی ارقام برنج نسبت به عامل بلاست (Magnaporthe grisea (Hebert) Barr) در شرایط مزرعه و گلخانه

نویسندگان

1 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

2 3. استادیار پژوهش مؤسسه تحقیقات برنج کشور، آمل

چکیده

 

در این مطالعه به منظور بررسی درجه مقاومت نسبی ارقام برنج نسبت به قارچ Magnaporthe grisea Sacc.، عامل بیماری بلاست برنج و تعیین منحنی پیشرفت بیماری، تعداد 58 رقم محلی و لاین‌های امیدبخش برنج در گلخانه و مزرعه با استفاده از نژادهای مختلف بلاست برنج مورد بررسی قرار گرفت. ژنوتیپ‌ها برای ارزیابی در مقابل نژادهای محلی بلاست در خزانه در بستر خشک در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با دو تکرار کشت شدند. همچنین کلیه ژنوتیپ‌ها برای بررسی وضعیت مقاومت در برابر دو نژاد IA-82 و IA-90 در گلخانه در قالب طرح کاملاً تصادفی با دو تکرار کشت گردید و برای صفات درصد سطح آلوده برگ و تیپ آلودگی (در خزانه و گلخانه) و اندازه لکه و تعداد لکه (در گلخانه) مورد ارزیابی قرار گرفتند. در نتایج حاصل از خزانه بلاست رقم IR24 و لاینهای F125 و F120-2 کمترین شدت بیماری (IT= 1-3) و سطح زیر منحنی توسعه بیماری(AUDPC=20-30) را نشان دادند. ارقام و لاینهایی نظیر دمسیاه، حسنی، F35-1 و F63-3 بیشترین شدت بیماری(IT =3-5) و سطح زیر منحنی تسعه بیماری(AUDPC= 50-60) را دارا بودند. نتایج حاصل از ارزیابی گلخانه ای، نشان داد که واکنش ژنوتیپ‌ها در مقابل دو نژاد عامل بلاست متفاوت بوده است. به طور کلی، ژنوتیپ‌ها در سه دسته مقاوم، متحمل و حساس دسته بندی گردیدند که برای حصول مقاومت پایدار، ارقام با مقاومت متحمل توصیه می‌گردد.

کلیدواژه‌ها