دوره و شماره: دوره 5، شماره 10، اسفند 1393 (10) 
ارزیابی تنوع ژنتیکی و گروه بندی لاین‌های خویش آمیخته نوترکیب آفتابگردان با استفاده از صفات زراعی- ریخت شناسی

صفحه 77-87

نادر عیوض نژاد حافظ؛ رضا درویش زاده؛ ایرج برنوسی؛ محمد مقدم؛ جلال جلیلیان؛ حمید حاتمی ملکی؛ هاشم هادی؛ مهدی رحیمی