دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، اسفند 1387 (2) 
بررسی اثر تراکم گیاهی و گونه های مختلف بر عملکرد و اجزای عملکرد ماشک علوفه ای

صفحه 35-48

نور اله زیدی طولابی؛ علیرضا دارایی مفرد؛ علی خورگامی؛ امیر حسین شیرانی راد؛ امیر اکبری


بررسی تنوع ژنتیکی 49 ژنوتیپ کلزا (Brassica napus L.) در استان گلستـان

صفحه 49-60

مرتضی نوریان؛ امید اظهری؛ حسن امیری اوغان؛ بهرام علیزاده؛ مصطفی ولیزاده