دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، تیر 1390 (4) 
مطالعه تأثیر روش‌های مختلف کوددهی بر عملکرد و اجزای عملکرد عدس در شرایط اقلیمی‌خرم‌آباد

صفحه 1-14

مریم احمدی‌فرد؛ خسرو عزیزی؛ احمد اسماعیلی؛ سعید حیدری؛ علیرضا دارایی‌مفرد


تأثیر مدت و روش‌های پرایمینگ بر جوانه‌زنی زیره سبز (Cuminum cyminum L .)

صفحه 23-30

رضا جباری؛ مجید امینی دهقی؛ فاطمه گنجی ارجنکی؛ کیوان آگاهی