دوره و شماره: دوره 3، شماره 7، شهریور 1391 (7) 
بررسی اثر کود سبز بر میزان ماده آلی و نیتروژن خاک

صفحه 41-52

سکینه عبدی؛ مهدی تاجبخش؛ بابک عبداللهی مندولکانی؛ میر حسن رسولی صدقیانی


تاثیر پرایمینگ بذر در مزرعه و دور آبیاری بر شاخص های رشد دو رقم ذرت

صفحه 67-88

ولی الله دادرسی؛ محمد علی ابوطالبیان؛ گودرز احمدوند؛ سید سعید موسوی؛ محسن سیدی