دوره و شماره: دوره 4، شماره 8، اسفند 1391 (8) 
اثر مصرف کود پلیت شده نیتروژن بر عملکرد و کارایی مصرف نیتروژن در ذرت دانه ای سینگل کراس (704)

صفحه 27-38

رضا باقری؛ غلامعلی اکبری؛ محمدحسین کیانمهر؛ زین العابدین طهماسبی سروستانی


اثر تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد بذر ماشک علوفه‌ای در شرایط دیم و آبیاری تکمیلی

صفحه 39-52

نورا... زیدی طولابی؛ سمیه دیرکوندی؛ سعید حیدری؛ خسرو عزیزی؛ داریوش اقبالی